De Botterhoek - Bedrijfsboodschap

Voorwaarden:
 
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar, welke termijn
stilzwijgend steeds één jaar wordt verlengd, tenzij deze uiterlijk één maand voor afloop
van de lopende termijn schriftelijk wordt opgezegd.          
 
2. De totale jaarhuursom is bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.          
 
3. Verhuurder is gerechtigd de huursom bij te late betaling te verhogen met 1,5%
per maand of gedeelte daarvan dat de huurder nalatig is in zijn betalingsverplichting.          
 
4. In de maanden december, januari, februari is er geen gelegenheid om het
gestalde object uit de stalling te halen.  Alleen indien u hier vooraf met de verhuurder afspraken over hebt gemaakt.          
 
5. De overeenkomst is niet overdraagbaar.          
 
6. De huursom blijft verschuldigd gedurende de periode dat de huurder geen feitelijk
gebruik van de stalling maakt.  
       
7. De stallingsplaats wordt door verhuurder bepaald doch bevindt zich in een der
daartoe bestemd gebouw.       
 
8. Verhuurder heeft het recht de huurprijs en overige voorwaarde bij iedere verlenging
te herzien en is verplicht daarvan uiterlijk 2 maanden voor afloop van de lopende termijn schriftelijk kennis te geven.          
 
9. Punt 1 is ook van toepassing indien verhuurder de huurprijs ingevolge punt 8 heeft
verhoogd dan wel de overige voorwaarde heeft gewijzigd.          
 
10. Bij het halen en brengen van het gestalde zal huurder verhuurder tenminste 3 dagen tevoren telefonisch in kennis stellen en zal zich desgevraagd legitimeren.          
 
11. Het is huurder niet toegestaan in/bij het gestalde gasflessen of gevaarlijke stoffen
achter te laten.          
 
12. De stalling geschiedt geheel voor eigen risico van huurder die er mee bekend is
dat hij zelf dient zorg te dragen voor een voldoende dekking biedende verzekering
van het gestalde.          
 
13. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder is uitgesloten.          
 
14. Huurder is aansprakelijk voor schade welke door hem dan wel het gestalde of
de daarin aanwezige inventaris wordt veroorzaakt.                 
 
15. Huurder dient verhuurder van iedere vervanging van het gestalde dan wel het
kenteken daarvan terstond in kennis te stellen.                           
 
16. Gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet worden in overleg tussen
partijen geregeld. 
 
 
 
 
 

 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint